Skip navigation

Verksamhetspolicy

Steeltec Boxholm AB har som övergripande mål att tillverka, lagerhålla och vid rätt tidpunkt leverera produkter som uppfyller våra kunders, samhällets, vår ägares och de anställdas krav och förväntningar med avseende på produktkvalitet, ekonomi, yttre miljö och arbetsmiljö.

Det övergripande målet innebär att samtliga anställda inom såväl administration som produktion skall med minsta möjliga miljöpåverkan i rätt tid producera och leverera felfria dokument och produkter till nästkommande led i kedjan fram till kund.

Genom utvecklingssamarbete med kunder och leverantörer skall en långsiktig konkurrenskraft säkerställas.

Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska och psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall varvid hänsyn skall tas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.

Genom aktivt arbete ska en arbetsmiljö som är fri från ovälkomna närmanden, kränkande särbehandling och andra former av diskriminering skapas.

Goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom självbestämmande och yrkesmässigt ansvar skall eftersträvas.

Verksamheten skall främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

Vi skall arbeta på ett sätt som präglas av ständiga förbättringar och förebyggande av fel.

Vi skall minst uppfylla de krav som lagar, förordningar och regler ställer på oss.