Skip navigation

Kvalitetsäkring

Kvalitetssäkring

Steeltec har åtagit sig att kvalitetssäkra i alla led från orderläggning genom tillverkningsprocessen till transporten av produkten till kunden, så att produkterna är av hög och jämn kvalitet.

Steeltec´s kvalitetsledningssystem är inarbetat i ledningssystemet, och föremål för regelbunden uppdatering av processer och rutiner för att säkerställa den fortsatta utvecklingen av systemet och att genom noggrant inarbetade processer tillfredsställa kundernas krav i den mån det är möjligt. Det är viktigt för oss att se till att kunderna får leveranser av hög kvalitet och att leveranssäkerheten är på en hög nivå.

Genom kontinuerlig förbättring av vårt kvalitetsledningssystem, förbättrar vi kvalitén på våra tjänster och kan därmed öka våra kunders tillfredsställelse. Vi genomför också regelbundna kundundersökningar för att säkerställa att vi uppfyller krav och förväntningar från våra kunder och myndigheter.

Vi arbetar med ständiga förbättringar och förebyggande av fel och alla medarbetare har ansvar för att säkerställa kvaliteten på sitt eget arbete. Avvikelser registreras och korrigerande och förebyggande åtgärder vidtas. Detta tillämpas även på reklamationer och klagomål där vi tillämpar principen om 8D-rapport.

I samarbete med kvalitetsavdelningen genomför operatörerna löpande kontroller i alla processer och alla varor före leverans till kunden. Kontrollen utförs antingen som 100 % kontroll eller slumpmässigt.

Steeltec har sitt eget laboratorium där vi hållfasthetsprovar materialet och kalibrerar mätutrustning som används i produktionen, så att vi uppfyller kraven mot nationella, internationella eller kundspecifika standarder/specificationer.